košík je prázdný

Systém ochrany povrchu betonu

Ochrana savých, zejm. silikátových podkladů ... vnějších plášťů staveb :


  
Nároky na užitné vlastnosti stavebních konstrukcí přináší širokou škálu požadavků na ochranné i estetické vlastnosti jejich povrchů. Znamená to, že spousta konstrukcí vyžaduje ještě ve stadiu výstavby konečnou povrchovou úpravu, která jim teprve dodá požadované povrchové užitné vlastnosti … ochrana a vzhled. Tato kapitola přibližuje technicko - technologické informace týkající se navrhování a provádění ochranných povlaků (nátěrových systémů = ONS) na zdivo (A), beton (B) a silikátové střešní krytiny (C). K silikátovým střešním krytinám jsme ještě zařadili poněkud nesystémově ONS pro opravy živičných střešních krytin.

B: SYSTÉMY OCHRANY POVRCHU BETONU: 

Volba vhodných povlakových materiálů a technologii pro povrchovou ochranu betonu je usměrněna především harmonizovanou normou ČSN EN 1504-2.  Norma specifikuje požadavky na identifikaci, vlastnosti (včetně životnosti), bezpečnost a hodnocení shody výrobků a systémů použitelných pro povrchovou ochranu betonu, zvýšení trvanlivosti betonových a železobetonových konstrukcí a též pro nový beton a sanační práce. Norma se týká hydrofobní impregnace, impregnace a nátěrů.   Výrobky a systémy užité dle této normy na podlahy musí navíc splňovat požadavky EN 13813.  Doprovodná norma EN 1504-9 třídí systémy povrchové ochrany betonu na následující zásady: 

 • Ochrana proti vnikání (PI)
 • Regulace vlhkosti (MC)
 • Fyzikální odolnost (PR)
 • Chemická odolnost (RC)
 • Zvýšení odporu omezením obsahu vlhkosti (IR)

Zkušební metody, na které se specifikace vztahují, jsou obsaženy v samostatných normách.     

B.a:  Úvodem  poznámky k cílení vlastností ochranných povlaků na beton:  EN1504-2 je velice komplexní a v části 4 uvádí seznam funkčních vlastností včetně odkazů na zkušební normy, podle kterých se tyto parametry stanovují. Následující tabulky 3, 4, 5 dále konkretizují   výsledné vlastnosti z hlediska normalizovaných požadavků, případně jejich třídění. Článek 5 stanovuje povinné identifikační parametry pro průkaz standardizace (=doklad výrobce totožnosti výrobku s tím, ne kterém byly prováděny počáteční zkoušky typu). 
Příloha A navíc k této standardizaci přidává výčet povinných periodických zkoušek podle času a počtu šarží. Norma dále systemizuje úroveň testování (výrobce, akreditovaná zkušebna, notifikovaná osoba) se systémem prokazování shody podle zákona č. 22/1997Sb. v plat.znění a nařízení vlády č. 190 /2002 Sb. v platném znění, v souladu se směrnicí Rady Evropských Společenství 89/106/EHS. U vyšších systémů shody  výrobků (užití na důležité stavební konstrukce) … 1, 2+ (dle Tab. ZA.2 EN 1504-2) je povinná cerifikace výroby Notifikovanou osobou (BIOPOL … Cert.syst.říz výr. č.1516-CPD-10-0270 VUPS 20.07.2010).        U základního záměru: 1. Ochrana proti vnikání (PI) jsou základními požadavky kladenými na nátěrový film  co nejvyšší vodotěsnost s dostatečnou barierou proti průniku CO2 do podkladu, dále však naopak požadavek dobré schopnosti propouštět vodní páru (umožnit vysychání betonového   podkladu.)   

beton-1     beton-2    

Nátěrové systémy BIOPOL pro ochranu betonového povrchu:   

Výchozí podmínky:  BIOPOL do roku 2008 uplatňoval pro tento účel ochrany poměrně širokou škálu nátěrových hmot   podle obecného či cílenějšího zadání zákazníka v souvislosti s konkrétními vlastnostmi svých výrobků ať už se jedná o parametry ověřované různými expertními osobami či o vlastní poznatky a zkušenosti.   Shoda těchto výrobků byla v tomtopřípadě vydána na základě certifikátu a STO (autoriz.osoby dle zák.) podle ust. § 5 NV č.163/2002 Sb.ve znění NV č.312/2005 Sb. dle zák.č. 22/1997 Sb. v pat.zn. (§13, odst.2).  
Pro ochranu betonu byla v tomto ohledu užívána velice široká škála nátěrových hmot … ETERFIX BI,ETERFIX LX, BILEP F, BIAKRYL F, SILEP F, SILAKRYL F, BISIL, LAKSIL, UNIPUR LAK, UNIPUR EMAIL, …   
V rámci občanské a částečně i komunální sféry je to aktuálně stále možné, avšak pro realizaci staveb a jejich opravy je povinnost pro povrchovou ochranu betonu uplatňovat pouze povlakové materiály v souladu EN 1504-2!

Během let 2008-2010 byly cíleně dle této „betonářské" normy testovány silikon akrylátové materiály LAKSIL a BISIL. Expertní místem byl TSUS Bratislava, n.o. ... Pobočka Tatranská Štrba (akreditovaná zkušebna a Notifikovaná osoba č.1301). Oba materiály byly při této příležitosti podrobeny poměrně komplexnímu testování vlatností směrem k užití nejen pro ochranu betonu, ale i pro těžkou korozní ochranu (ČSN EN ISO 12944 1-8) a na dřevo (EN 927-3, 5). Při této příležitosti byly obě nátěrové hmoty atestovány v rámci národních předpisů (SK) pro trvalý styk s pitnou vodou. Zdokonalené formulace obou nátěrových hmot využívají poznatků z výzkumu v rámci grantového projektu č.2AITP1/014 (MPO .. „Prosperita").

Technická specifikace LAKSILBISIL pro užití na beton:
1. Ochrana proti vnikání (PI) - EN 1504-9:
Informace o výrobku a hodnocených vlastnostech doprovázející označení CE:

bisil2     bisil-profi2    laksil2

LAKSIL: specifikace:

barvy na beton-tabulka 2

BISIL. specifikace:

barvy na beton-tabulka 3

B.b: NOVÉ nátěrové hmoty na beton – VÝVOJ 2009/2010:  Zadání:  Na základě zkušeností při ověřování a dotváření vlastností pro ochranu betonu obou rozpouštědlových silikon-akrylátových nátěrových hmot LAKSIL a BISIL rozhodla firma BIOPOL o vývoji moderní vodouředitelné (nejlépe VOC „free“) nátěrové hmoty pro ochranu betonu. LAKSIL a BISIL mají vynikající vlastnosti z hlediska odolnosti povětrnosti, vodě, UV záření, vybraným chemikáliím, … Jedná se však o NH obsahující rozpouštědla a nejsou tedy aplikovatelné všude (např. problematické použiti v podzemí). Navíc dlouhodobě neodolávají působení ropných látek, to mnohdy vylučuje jejich užití  na provozně exponovaných partiiích dopravních staveb.   
Dohodnutá specifikace zadaných vlastností: Vodou ředitelná nátěrová hmota:

beton-3     beton-4

 • EN 1062-6: propustnost oxidu uhličitého: SD > 50m (normalizovaná hodnota),  
 • EN ISO 7783-1,2: propustnost pro vodní páru: SD < 5m (třída I, normalizovaná hodnota), 
 • EN 1062-3: rychlost pronikání vody v kapalné fázi: W < 0,1 kg/m2h0,5 
 • EN 13687-2 teplotní cyklování s náporovým skrápěním (teplotní šok) 10x (normalizovaný požadavek) + následně teplotní cyklování s ponořením do rozmrazovacího solného roztoku 50x (normalizovaný požadavek); po expozici vyhodnocení odtrhem dle EN 1542, 
 • EN 1542: soudržnost odtrhovou zkouškou: tahové napětí při porušení > 2,0 MPa; při menší hodnotě nesmí nastat A/B adhezní porušení mezi betonem a barvou ani B/C adhezní porušení mezi vrstvami barvy. 
 • EN 6272-1 Odolnost proti úderu. NS č.2, 4 (komunikace) třída III, NS č.5 (ostění nad obkladem) třída II, (normalizované požadavky), 
 • EN 1062-11:2002: 4,1 stárnutí: 7 dní při 70 st.C (normalizovaný požadavek), 
 • EN ISO 2812-1,3: chemická odolnost: s ohledem na předpokládané občasné  působení ... požadavek 48 hodin bez vizuálních  změn: automobilový benzin, 5% roztok NaOH, provozní roztok čisticího prostředku (např. 5% průmysl. odmašťovadlo STAR 50 PN). 
 • EN ISO 2812-2: odolnost působení vody ponorem: s ohledem na přetržité působení. požadavek 48 hodin bez vizuálních změn. 
 • EN 13529: odolnost vůči silnému chemickému napadení: s důrazem na motorovou naftu, automobilový benzin a průmyslové odmašťovače i na bázi NaOH (20%).  
 • ČSN 73 2582: odolnost proti oděru za mokra: (NS č.2 a 4) min.20 minut (normalizovaný požadavek), 
 • ČSN EN ISO 5470-1 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 1: Taberův přístroj na zkoušení oděru. Poznámka viz ČSN EN 1504-2 tabulka 5: příslušné zkušební metody podle EN 13813 jsou rovněž přijatelné pro podlahové systémy (ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky) 
 • EN 13036-4: koeficient smykového tření za mokra + (ČSN EN 13036-4:2005 (736177) - Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 4: Měření protismykových vlastností povrchu vozovky-Zkouška kyvadlem), 

APLIKOVATELNOST za MOKRA i na NEVYZRÁLÝ BETON!     Výsledek:  Během vývoje nového povlakového materiálu se ukázalo, že koncentrovat zdané vlastnosti v jednom výrobku je nad naše síly. Výsledekem jsou nakonec dvě špičkové nátěrové hmoty:

UNIPUR TOP (modif. 122): PN: 047a/2009, SKP: 24.30.11.7.

unipur-topspeciální jednosložková vodouředitelná nežloutnoucí polyuretanová vrchní barva PRO VENKOVNÍ i VNITŘNÍ UŽITÍ – DO AGRESIVNÍHO PROSTŘEDÍ –ODOLÁVÁ PŮSOBENÍ ŠIROKÉ ŠKÁLY CHEMICKÝCH LÁTEK, ROPNÝCH PRODUKTŮ VYŠŠÍCH FRAKCÍ  –  EXCELENTNÍ ODOLNOST UV ZÁŘENÍ!

 Specifikace:

barvy na beton-tabulka 4

GLASFIX Top 2K-EpV: PN: 057a/2009, SKP: 24.30.11. (bez VOC!)

glasfix-top-2k-epvspeciální dvousložková vodou ředitelná epoxidová vrchní barva s širokým variabilním užitím ... vč. možnosti APLIKACE na ZAVLHLÝ i NEVYZRÁLÝ BETON! PRO VENKOVNÍ I VNITŘNÍ UŽITÍ – DO AGRESIVNÍHO PROSTŘEDÍ – ODOLÁVÁ PŮSOBENÍ ŠIROKÉ ŠKÁLY CHEMICKÝCH LÁTEK, ROPNÝCH PRODUKTŮ i ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL!

 SPECIFIKACE:

barvy na beton-tabulka 5